در حال حاضر بیش از 5000 استادیوم در سراسر جهان وجود دارد که برنامه ریزی های زیادی برای ساختن آنها وجود دارد. ساخت و ساز و نوسازی این نوع ساختمان نیازمند سیستم ها و پرداخت خاصی است تا ساختمانی بادوام ایجاد کند
ادامه مطلب