نمونه موردی طرح مسکونی: ساختمان مسکونی شیخ بهایی مشکل اصلی در رابطه با طراحی پروژه بر اساس دو موضوع عمده بود. اول اینکه چگونه می توان با وجود تعدد آپارتمان های هر طبقه تعداد آپارتمان های مجاور یکدیگر را کاهش داد
ادامه مطلب