آموزش با چوب: استفاده از چوب در مدارس طراحی مدرسه چگونه بر فرآیند آموزش و یادگیری تأثیر می گذارد؟ درک روندها و روش‌های طراحی آموزشی فعلی کلید طراحی فضاهای سالم برای دانش‌آموزان است تا ظرفیت‌های اجتماعی و تحصیلی خود را توسعه دهند.
ادامه مطلب