نمونه موردی طراحی پروژه فرودگاه : نمونه موردی فرودگاه – بررسی ترمینال فرودگاه TWA – سارینن ، نیویورک آمریکا بررسی ترمینال فرودگاه TWA مهندس معمار : سارینن مهندس سازه : امان و ویتنی زمان اتمام : ۱۹۶۲ محل ساخت : نیویورک ،
ادامه مطلب